Publications
Search

Publications :: Search

Show author

On this page you see the details of the selected author.

  Author information
  First name: Munchurl
  Last name: Kim
  DBLP: 84/4965
  Rating: (1)
  Bookmark:

  Below you find the publications which have been written by this author.

  Show item 1 to 10 of 87  
  Select a publication
  Show Title Venue Rating Date
  Conference paper
  Wonsang You, M. S. Houari Sabirin, Munchurl Kim.
  Moving Object Tracking in H.264/AVC Bitstream.
  Multimedia Content Analysis and Mining, International Workshop, MCAM 2007, Weihai, China, June 30 - July 1, 2007, Proceedings 2007 (1)
  1 comment
  2007
  Conference paper
  Jae-Seok Choi, Munchurl Kim.
  Single Image Super-Resolution Using Global Regression Based on Multiple Local Linear Mappings.
  IEEE Trans. Image Processing 2017, Volume 26 (0) 2017
  Conference paper
  Sung-Ho Bae, Munchurl Kim.
  A DCT-Based Total JND Profile for Spatiotemporal and Foveated Masking Effects.
  IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. 2017, Volume 27 (0) 2017
  Conference paper
  Jae-Seok Choi, Munchurl Kim.
  A Deep Convolutional Neural Network with Selection Units for Super-Resolution.
  2017 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops, CVPR Workshops, Honolulu, HI, USA, July 21-26, 2017 2017 (0) 2017
  Conference paper
  Radu Timofte, Eirikur Agustsson, Luc J. Van Gool, Ming-Hsuan Yang 0001, Lei Zhang, Bee Lim, Sanghyun Son, Heewon Kim, Seungjun Nah, Kyoung Mu Lee, Xintao Wang, Yapeng Tian, Ke Yu, Yulun Zhang, Shixiang Wu, Chao Dong, Liang Lin, Yu Qiao, Chen Change Loy, Woong Bae, Jae Jun Yoo, Yoseob Han, Jong Chul Ye, Jae-Seok Choi, Munchurl Kim, Yuchen Fan, Jiahui Yu, Wei Han, Ding Liu, Haichao Yu, Zhangyang Wang, Honghui Shi, Xinchao Wang, Thomas S. Huang, Yunjin Chen, Kai Zhang, Wangmeng Zuo, Zhimin Tang, Linkai Luo, Shaohui Li, Min Fu, Lei Cao, Wen Heng, Giang Bui, Truc Le, Ye Duan, Dacheng Tao, Ruxin Wang, Xu Lin, Jianxin Pang, Jinchang Xu, Yu Zhao, Xiangyu Xu, Jin-shan Pan, Deqing Sun, Yujin Zhang, Xibin Song, Yuchao Dai, Xueying Qin, Xuan-Phung Huynh, Tiantong Guo, Hojjat Seyed Mousavi, Tiep Huu Vu, Vishal Monga, Cristóvão Cruz, Karen O. Egiazarian, Vladimir Katkovnik, Rakesh Mehta, Arnav Kumar Jain, Abhinav Agarwalla, Ch V. Sai Praveen, Ruofan Zhou, Hongdiao Wen, Che Zhu, Zhiqiang Xia, Zhengtao Wang, Qi Guo.
  NTIRE 2017 Challenge on Single Image Super-Resolution: Methods and Results.
  2017 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops, CVPR Workshops, Honolulu, HI, USA, July 21-26, 2017 2017 (0) 2017
  Journal article
  Jae-Seok Choi, Munchurl Kim.
  Can Maxout Units Downsize Restoration Networks? - Single Image Super-Resolution Using Lightweight CNN with Maxout Units.
  CoRR 2017, Volume 0 (0) 2017
  Conference paper
  Jae-Seok Choi, Munchurl Kim.
  Super-Interpolation With Edge-Orientation-Based Mapping Kernels for Low Complex 2× Upscaling.
  IEEE Transactions on Image Processing 2016, Volume 25 (0) 2016
  Conference paper
  Sung-Ho Bae, Munchurl Kim.
  A Novel Image Quality Assessment With Globally and Locally Consilient Visual Quality Perception.
  IEEE Transactions on Image Processing 2016, Volume 25 (0) 2016
  Conference paper
  Gwang-Young Youm, Sung-Ho Bae, Munchurl Kim.
  Image super-resolution based on convolution neural networks using multi-channel input.
  IEEE 12th Image, Video, and Multidimensional Signal Processing Workshop, IVMSP 2016, Bordeaux, France, July 11-12, 2016 2016 (0) 2016
  Conference paper
  Woon-Sung Park, Munchurl Kim.
  CNN-based in-loop filtering for coding efficiency improvement.
  IEEE 12th Image, Video, and Multidimensional Signal Processing Workshop, IVMSP 2016, Bordeaux, France, July 11-12, 2016 2016 (0) 2016
  Show item 1 to 10 of 87  

  Your query returned 87 matches in the database.