Publications
Search

Publications :: Search

Show venue

On this page you see the details of the selected venue.

  Journal
  Name: Neurocomputing
  Year: 2016
  Volume: 216
  DBLP: db/journals/ijon/ijon216.html
  Bookmark:

  Below you find the publications assigned to this venue.

  Show item 1 to 10 of 77  
  Select a publication
  Show Title Venue Rating Date
  Journal article
  Lei Feng, Huaijiang Sun, Quan-Sen Sun, Guiyu Xia.
  Compressive sensing via nonlocal low-rank tensor regularization.
  Neurocomputing 2016, Volume 216 (0) 2016
  Journal article
  Guang Shi, Derong Liu, Qinglai Wei.
  Energy consumption prediction of office buildings based on echo state networks.
  Neurocomputing 2016, Volume 216 (0) 2016
  Journal article
  D. Arun Kumar, Saroj K. Meher, Debananda Kanhar, K. Padma Kumari.
  Unified granular neural networks for pattern classification.
  Neurocomputing 2016, Volume 216 (0) 2016
  Journal article
  Xing Wang, Meng Yang, LinLin Shen.
  Structured regularized robust coding for face recognition.
  Neurocomputing 2016, Volume 216 (0) 2016
  Journal article
  Zhengbing Wang, Guili Xu, Zhengsheng Wang, Chunxing Zhu.
  Saliency detection integrating both background and foreground information.
  Neurocomputing 2016, Volume 216 (0) 2016
  Journal article
  Jung-Min Pak, Choon Ki Ahn, Yung Hak Mo, Myo-Taeg Lim, Moon Kyou Song.
  Maximum likelihood FIR filter for visual object tracking.
  Neurocomputing 2016, Volume 216 (0) 2016
  Journal article
  Haomiao Zhou, Zhi-Hong Deng, Yuanqing Xia, Mengyin Fu.
  A new sampling method in particle filter based on Pearson correlation coefficient.
  Neurocomputing 2016, Volume 216 (0) 2016
  Journal article
  Hongpeng Yin, Yanxia Li, Yi Chai, Zhaodong Liu, Zhiqin Zhu.
  A novel sparse-representation-based multi-focus image fusion approach.
  Neurocomputing 2016, Volume 216 (0) 2016
  Journal article
  Qinghui Wu, Qinghuan Shen, Xinjun Wang, Youlin Yang.
  Estimation of centrifugal pump operational state with dual neural network architecture based model.
  Neurocomputing 2016, Volume 216 (0) 2016
  Journal article
  Xuezhong Wang, Maolin Che, Yimin Wei.
  Recurrent neural network for computation of generalized eigenvalue problem with real diagonalizable matrix pair and its applications.
  Neurocomputing 2016, Volume 216 (0) 2016
  Show item 1 to 10 of 77  

  Your query returned 77 matches in the database.